TERMENI SI CONDITII

Politica de confidentialitate

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,Electroconfort SRL este obligat să administreze în condiții sigure și doar în scopurile specificate date cu caracte personal furnizate de către clienți.

Datele sunt colectate și utilizate în scopul onorării comenzilor plasate de către utilizator în platformă, onorarea acestora și după caz în scopul reclamelor/marketingului.

Clienților le sunt garantate drepturile ce sunt prevăzute în Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale.

Utilizatorul este în responsabil pentru confidențialitatea contului pesonal din cadrul platformei. În cazul accesării contului de către alte persoane,Electroconfort SRL nu are responsabilitatea consecințelor ce vor putea apărea ulterior.

In cazul în care un utilizator observă/constată o accesare neautorizată în contul său, va lua legătura imediată cu Electroconfort SRL.

GDPR

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile:

– Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

– Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

Electroconfort SRL, inclusiv prin site-ul societății, are obligația de a administra datele personale pe care ni le furnizați în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

10.1. Electroconfort SRL poate prelucra următoarele date cu caracter personal (dar nu limitativ): nume, prenume, adresă corespondență, adresă de email, număr de telefon, imagini, etc.

10.2. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentată de existența unora din următoarele condiții (ori cumulative):

 1. a) consimțământul acordat de către dumneavoastră;
 2. b) necesitatea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți sau veți fi parte;

10.3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 1. a) scopuri contractuale – încheierea vânzării de produse dintre Electroconfort SRL și Consumator, facturare, livrare produselor prin curier;
 2. b) transmiterea prin newsletter (e-mail) a: descrierilor, informațiilor, concursurilor, ofertelor, și promoțiilor prezente și viitoare ale produselor Electroconfort SRL, noutăți din domeniul suplimentelor alimentare, sfaturi pentru un stil de viață sănătos;
 3. c) informarea clientului privind situația contului sau a comenzilor;
 4. d) culegerea datelor statistice prin intermediul cookie-urilor.

10.4. Nu sunteți obligat să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, însă, în lipsa furnizării acestora, comanda produselor se va anula ori nu va putea fi onorată, facturarea nu va putea fi posibilă, lipsind un element esențial la încheierea contractului.

10.5. Prin comandarea de produse de la societatea Electroconfort SRL, prin crearea unui cont sau abonarea la newsletter-ul de pe site-ul lineaminerals.ro, prin navigarea pe site-ul lineaminerals.ro care utilizează cookie-uri,  vă dați consimțământul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către Electroconfort SRL.

10.6. Electroconfort SRL este destinatarul datelor cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră. Electroconfort SRL se poate folosi de terțe persoane pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, asigurându-se în prealabil că acestea au implementate politici privind protecția datelor cu caracter personal. Terțele persoane care ar putea avea acces la datele dumneavoastră sunt (dar nu limitativ): societățile de furnizare servicii poștale (curieri), procesatorii de plăți, serviciile de e-mail, societăți de furnizare servicii tip newsletter.

10.7. Electroconfort SRL va depune toate eforturile ca datele cu caracter personal să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

10.8. Consumatorii au dreptul de a depune o plângere întaintea Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dacă se dovedește că au fost încălcate dispozițiile privind prelucrarea datelor.

10.10. Drepturile persoanelor ale căror date personale se prelucrează sunt prevăzute de Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 și sunt următoarele:

 1. Dreptul la informare

Persoana vizată are dreptul de a fi informată, prin prezentul document sau oricând la solicitarea acesteia, cu privire la (dar nu limitativ):

 1. identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;
 2. scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
 3. categoriile de date cu caracter personal vizate;
 4. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
 5. dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o organizație internațională;
 6. perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 7. existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării și a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor
 8. existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 9. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 10. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.
 11. Dreptul de acces al persoanei vizate:

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații.

 1. Dreptul la rectificare:

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 1. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
 3. c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea.
 4. d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
 6. Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 1. a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 2. b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului.

 1. Dreptul la opoziție
 2. a) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 3. b) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
 4. c) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
 5. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

10.11. Dacă unele din datele dumneavoastră furnizate sunt incorecte, ori datele aparțin altei persoane pentru care nu aveți consimțământul acesteia, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

10.12. Orice sesizare, solicitare, informare privind prelucrarea unei date cu caracter personal a dumneavoastră, poate fi înaintată prin poștă, email sau telefonic, cătreElectroconfort SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Zorilor 40, Nr. Registrul: J12/1003/2008, C.U.I. : RO 23451450